Chinese Kruidenopleiding 2013-2015

Chinese Kruidenopleiding - de systeemgeneeskundige methode


Opzet

Bij de 2-jarige 'Chinese Kruidenopleiding - de systeemgeneeskundige methode' wordt uitgegaan van de aanwezigheid van basiskennis TCM op het niveau van Maciocia’s 'The Foundations of Chinese Medicine' en/of 'The Fundamentals of Chinese Medicine' van Nigel Wisemann. Deze kennis zal in elke les ter sprake komen en verdiept worden.


De studenten hebben geen studieboeken, maar studeren via een portal op internet. Hier vinden ze de studeeraanwijzingen en de leerstof. In het tweede jaar zal er veel worden gewerkt met 'The Chinese Herbalist's Handbook' van Dagmar Ehling (ISBN: 0-910261). Boeken en andere media die aanvullend op de leerstof kunnen zijn, worden zonodig per lesweekeinde vermeld in een literatuur- en medialijsten.


Daarnaast komt er een aantal topics voorbij die naar onze mening essentieel zijn in het voeren van een goede praktijk. Zo vormt de patiënt-therapeut relatie een belangrijk onderdeel van deze twee jaar, net als de wetgeving en politieke ontwikkelingen in Nederland en Europa omtrent de Chinese kruiden.


Verder zullen de kruiden behandeld worden in relatie tot het seizoen. Dit om de relatie tussen het externe en het interne te kunnen ervaren en te kunnen begrijpen. Hierbij zullen ook teksten uit de Huang Di Nei Jing gebruikt worden om deze relatie met TCM te onderbouwen.

Andere klassieke teksten die behandeld worden bij de verschillende kruidengroepen zijn de Shang Han Lun, Jin Gui Yao Lue, Pi Wei Lun, en teksten uit de An Shen school. 


Diagnostiek

De basis van deze kruidenopleiding is diagnostiek. Pols, tong en ondervraging worden systematisch van de basis opnieuw uitgelegd en geoefend. En hieraan worden de enkelvoudige kruiden en de formules gekoppeld. Bij elk onderdeel van de materia medica wordt de bijbehorende symptomatologie behandeld. Zowel vanuit TCM als ook westers medisch perspectief worden de verschillende segmenten van de materia medica benaderd, waarbij de systeem biologie en systeemgeneeskunde als meta taal dienen om de brug te vormen tussen het TCM en het westers paradigma.


Ziektebeelden

Aangezien de nadruk in deze opleiding ligt op de integratie van de Chinese diagnostiek en westerse ziektebeelden en de integratie van de Chinese diagnostiek met de Chinese kruiden en formules, zullen we niet specifieke westerse ziektebeelden behandelen, maar deze vanuit de TCM optiek benaderen.

Hierbij zullen wel de belangrijkste onderwerpen uit onder andere de gynaecologie, pediatrie, Bi-syndromen, shen verstoringen en dermatologie  de revue passeren.


Praktijk

Tijdens de lessen wordt er voortdurend gewezen op de relaties die er bestaan tussen de verschillende dynamische complexe systemen, zoals het systeem van de patiënt, het systeem van de kruiden, het systeem van de seizoenen, het systeem van de maatschappij, het systeem van de natuur.


De fractaltheorie leert ons dat het ‘grote’ zich ook altijd weer manifesteert in het ‘kleine’. Dat gaan de studenten leren herkennen.


Uitgaande van het begrip van de oosterse energetica dat alles in beweging is, is het totaal van de complexe systemen dus te begrijpen als een weerspiegeling van die systemen in alles en iedereen. In iedereen is dus een deel van het totale complexe systeem in beweging. Als die beweging in harmonie met de omgeving is, zal een persoon zich ‘in evenwicht’ voelen. Als die beweging niet in harmonie is, zal een persoon uit balans zijn. Ook dat gaan studenten leren herkennen.


Een pols voelen is dus niet alleen maar een manier om de energetica van een patiënt te benoemen, het is ook een manier om te ervaren hoe de pols een persoonlijke weerspiegeling is van het gehele dynamisch complex systeem, waarvan de patiënt en de therapeut onderdeel zijn. Daarop zal de studenten voortdurend worden gewezen.


De systeemgeneeskundige methode leert op welke manier deze basale principes in alles te herkennen zijn. In de verhalen uit de mythologie, in de natuur, in de wisseling van de seizoenen, in de maatschappelijke balans (per land, per werelddeel, in de hele wereld), in de patiënt die een klacht heeft, in de relatie die patiënt en therapeut met elkaar aangaan waardoor er een nieuw evenwicht ontstaat, zowel voor beide personen, als voor de familie van de patiënt, als voor zijn werkkring, etc., de westerse diagnose waarmee een patiënt wordt doorgestuurd, de manier waarop de therapeut kan uitleggen aan de patiënt wat er aan de hand is, de manier waarop de therapeut aan westerse therapeuten kan uitleggen wat er aan de hand is omdat de oosterse diagnostiek aanvullende informatie kan leveren die een persoonlijke behandeling mogelijk maakt.


De systeemgeneeskundige kruidenopleiding heeft tot doel vanuit het grote systeem te leren denken en zo te leren begrijpen wat zich in het ‘klein’ afspeelt en omgekeerd, door te leren begrijpen hoe je door veranderingen in het ‘klein’ het grote systeem kunt beïnvloeden.


Tijdens de ‘praktijk’ zullen de kruiden van begin tot eind worden bestudeerd, maw van het systeem waarin ze groeien tot systeem waarin ze hun therapeutische werking optimaal kunnen vervullen:

- waar groeien de kruiden in de natuur?

- hoe zien ze er uit?

- in welk seizoen zijn ze te vinden en waarom?

- welke soort planten en kruiden groeien er in de verschillende seizoenen; is daar een reden voor?

- welk deel van de plant wordt therapeutisch gebruikt en waarom?

- maak/bestudeer foto’s van de kruiden zoals ze in de natuur staan, zoals ze in de kruidenapotheek worden bewaard en zoals ze in kruidenformules worden gebruikt

- bezoek aan een Chinese kruidenapotheek (rondleiding; stage)

- hoe worden de kruiden bereid (verwerken, koken), zowel in de apotheek als in het dagelijks leven (dagelijkse maaltijden; kitchen medicine)


Studiebelasting

Docent contacturen: 40 dagen van 6 uur verdeeld over 2 jaar

Zelfstudie-uren: gemiddeld 5 uur voor elk docentcontactuur

Internetforum contacturen: ontmoetingen met medestudenten en de docent op het internetforum 

Studie-opdrachten: 2 kleinere studieopdrachten (jaar 1) en een grote opdracht (jaar 2)

Praktijk:

  • stage-uren in een TCM-praktijk; hierbij staat het leren begrijpen van de dynamiek van de gezondheid centraal, met in relatie daarmee de diagnostiek, de dynamiek van de seizoenen, de dynamiek van andere systemen waar de patiënt deel van uitmaakt (onder meer de relatie patiënt-therapeut), de behandeling met kruiden waarbij voortdurend terugkoppeling naar de werking van de enkelvoudige kruiden en de combinatie van kruiden in formules
  • de natuur leren begrijpen in de verschillende seizoenen door de natuur te bestuderen
  • stage-lesuren; hierbij zal worden gekozen voor onderwerpen die de stof vanuit een ander perspectief belicht om zo tot een verdieping te kunnen komen
  • stageverslagen
  • oefengroepen

Hiermee komt de totale studiebelasting op 2240 studie-uren (80ECTS; HBO-niveau):

240 uur docent contacturen = 8,57 ECTS

10 uur internet docentcontacturen = 0,36 ECTS

30 uur stage-lesuren = 1,07 ECTS

1400 uur zelfstudie = 50,00 ECTS

130 uur studieopdrachten = 4,64 ECTS

220 uur praktijkstage = 7,86 ECTS

210 uur praktijk overig = 7,5 ECTS


Cursusdata

Jaar 1

4/5 oktober 2013

15/16 november 2013

13/14 december 2013

17/18 januari 2014

31 januari / 1 februari 2014

7/8 maart 2014

21/22 maart 2014

4/5 april 2014

9/10 mei 2014

13/14 juni 2014


Jaar 2

3/4 oktober 2014

31 oktober / 1 november 2014

28/29 november 2014

12/13 december 2014

30/31 januari 2015

6/7 maart 2015

27/28 maart 2015

17/18 april 2015

29/30 mei 2015

19/20 juni 2015


Examinering

Tentamen 1: 31 januari 2014

Hertentamen 1: 7 maart 2014

Tentament 2: 13 juni 2014

Hertentamen 2: 2 oktober 2014

Tentamen 3: 30 januari 2015

Hertentamen 4: 6 maart 2015

Examen 4: 19/20 juni 2015

Herexamen 4: 18 september 2015


De tentamens en het examen bestaan uit de volledige stof die tot dan toe is gedoceerd. Daartoe worden voor ieder onderdeel leerdoelen geformuleerd. Per tentamen en examen is er één hertentamen.

Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Daarbij zullen de diagnostische capaciteiten van de cursist worden getoetst evenals het vermogen om een behandelingsprincipe te formuleren en te verklaren waarbij rekening wordt gehouden met de dynamiek en interactie van alle betrokken zelforganiserende systemen (patiënt in relatie tot alle systemen waarvan hij deel uitmaakt [gezin, werk, maatschappij], behandelaar [in relatie tot zijn/haar eigen systemen], de beweging van het seizoen, de energetica van de kruiden, de dynamiek van de kruidenformules).


Erkenning

De Chinese Kruidenopleiding is door Zhong erkend als hoofdopleiding.

Mensen die zijn geslaagd voor de Chinese Kruidenopleiding kunnen zich laten inschrijven in het herbalisten-register.

Zij krijgen van International Lectures/Yan Schroën Lectures op 25 september 2015 een diploma 'Chinese Kruidenopleiding - de systeemgeneeskundige methode' uitgereikt.


Mensen die de opleiding als bij- en nascholing hebben gevolgd, krijgen van International Lectures/Yan Schroën Lectures een door NVA en Zhong erkend bij- en nascholingscertificaat uitgereikt.


Docenten

Hoofddocent is Yan Schroën.

Gastdocenten zijn Sybill Huessen en Robin Saraswati Markus, Nathalie Beijersbergen.


Kosten

Jaar 1: €1950 excl. stagedagen; €1960 excl stagedagen bij betaling in termijnen

Jaar 2: €1950 excl. stagedagen; €1960 excl stagedagen bij betaling in termijnen


Locatie

Conferentiehotel Kapellerput

Somerenseweg 100

5591 TN Heeze

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl